Δήλωση συγκατάθεσης μέλους για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Με την αίτηση εγγραφής μέλους της οικογένειας σας, στη Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας ( ΠΟΠΟ) δίδετε και τη συγκατάθεση σας για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των στοιχείων των ανήλικων τέκνων σας, όπως καταγράφονται στη πρώτη σελίδα.

Πως μπορείτε να διαχειριστείτε τη συγκατάθεση σας και τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας.
(δικαίωμα πρόσβασης) Να είστε ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα , την προέλευση, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες, το χρονικό διάστημα διατήρησης τους, να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζεται η Οργάνωση (δικαίωμα διόρθωσης) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. (δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας) μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, αν η επεξεργασία κρίνετε ότι είναι παράνομη ή αν π.χ. δεν θα θέλατε να λαμβάνετε ενημέρωση για κάποιες δραστηριότητες της Οργάνωσης με την χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 8000 3587 για STOPSMS. (δικαίωμα εναντίωσης) έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα μητρώα της Οργάνωσης, αυτό θα σημαίνει αυτόματα και την διαγραφή σας, από μέλος. (δικαίωμα στη φορητότητα) δεν εφαρμόζεται η μεταφορά δεδομένων, έχετε όμως το δικαίωμα να ζητήσετε την παραλαβή των δεδομένων σας οπότε αυτό
θα σημαίνει και πάλιν αυτόματα την διαγραφή σας από μέλος.

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας
Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο ή όλα τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας ηλεκτρονικά e-mail info@triteknoi.org ή γραπτώς στα κατά τόπους Επαρχιακά μας Γραφεία, το οποίο θα διαβιβάζεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που είναι ο εκάστοτε Γεν. Οργανωτικός Γραμματέας (ΥΠΔ) .
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι η Εποπτική Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γιατί η Οργάνωση συλλέγει τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται
Η Οργάνωση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των σκοπών της, καθώς και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σας που πηγάζουν από το καταστατικό. Συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώνει για τα προβλήματα των τρίτεκνων οικογενειών τα διάφορα αιτήματα της Οργάνωσης, αλλά και να απαντά στα δικά σας ερωτήματα. Να σας ενημερώνει για τις δραστηριότητες της Οργάνωσης, τις Γενικές Συνελεύσεις και τα ωφελήματα που έχετε ως μέλη. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς μελέτης των προβλημάτων των τρίτεκνων οικογενειών για στατιστικούς σκοπούς και μελέτης του δημογραφικού προβλήματος του τόπου μας, την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας και την ασφάλιση σας. Τα δεδομένα σας φυλάσσονται για περίοδο 3 χρόνων από την τελευταία ανανέωση της ταυτότητας σας, τηρούνται και μετά την παρέλευση των 3 χρόνων όμως θεωρείστε ανενεργό μέλος, δίνοντας σας το δικαίωμα να ανανεώσετε και πάλιν την ταυτότητα σας .

Ποιοι μπορεί να είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
Τα δεδομένα σας φυλάσσονται σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν σε εξωτερικούς μας συνεργάτες όπως στο Υπουργείο Οικονομικών, εφόσον συγκατατεθείτε για σκοπούς αποκοπής της ετήσιας συνδρομής σας, στο Υπουργείο Άμυνας, για τους στρατεύσιμους, σε άλλα Υπουργεία και Κυβερνητικές Υπηρεσίες, στην Ασφαλιστική εταιρεία για την ασφάλιση σας, στη εταιρεία με την οποία έχει συμβληθεί η Οργάνωση και μας παρέχει το λογισμικό μελών και την ηλεκτρονική υποστήριξη και σε πάροχους αποστολής μηνυμάτων. Σε Δήμους και Κοινότητες μεταφέρονται προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ωφελημάτων, όπως η μείωση δημοτικών και κοινοτικών τελών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Οργάνωσης στην ιστοσελίδα www.triteknoi.org