Εγώ η/o υποφαινόμενη/ος δηλώνω ότι αποδέχομαι να εγγραφώ μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες που μου έχουν ζητηθεί
Τηλέφωνα:

Τέκνα

Όνομα

Αρ. ταυτότητας

Ημερ. Γενν.

Αρ. Στρατ. Μητρώου

Απαραίτητα έγγραφα: 1) Αντίγραφα ταυτοτήτων γονέων. 2) Αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεως των τέκνων. 3) Πιστοποιητικό φοίτησης για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωσης
Ετήσια Συνδρομή: €17.= (δεκαεπτά ευρώ)
Πρόσθετη ταυτότητα: €3.= ( τρία ευρώ)