Εγώ η/o υποφαινόμενη/ος * δηλώνω ότι αποδέχομαι να εγγραφώ μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) δίνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες που μου έχουν ζητηθεί
Τηλέφωνα:

Τέκνα

Όνομα (υποχρεωτικά πεδία)

Αρ. ταυτότητας (υποχρεωτικά πεδία)

Ημερ. Γενν. (υποχρεωτικά πεδία)

Αρ. Στρατ. Μητρώου

Απαραίτητα έγγραφα: 1) Αντίγραφα ταυτοτήτων γονέων. 2) Αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεως των τέκνων. 3) Πιστοποιητικό φοίτησης για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας ή βεβαίωσης
Ετήσια Συνδρομή: €17.= (δεκαεπτά ευρώ)
Πρόσθετη ταυτότητα: €3.= ( τρία ευρώ)