Καλούνται τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ)  στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο που  θα πραγματοποιηθεί στις

26 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10.30 Π.Μ. στη Λευκωσία, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παλαιά Αγορά Παλλουριώτισσα.

Θέματα  του Συνεδρίου  Α Μέρος:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του ΚΔΣ – από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθογια τη περίοδο 2021-2022.
  2. Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης, εξελεγμένοι λογαριασμοί,για το έτος 2021 από τον Γενικό Ταμία Χριστόδουλο Πιτσιρή.
  3. Έκθεση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου– για το έτος2021- 2022από την Πρόεδρο Μαίρη Βασίλακκα.
  4. Συζυτηση επί των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων.
  5. Έγκριση Ψηφίσματος

Διάλειμμα Β Μέρος :

Εκλογή Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

Τέλοσς Συνέδριου.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Προς
Γενικό Γραμματέα
Σόλωνα Μ. Κασίνη

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ………………………………………………………………………………………………..
Μέλος της Οργάνωσης, ενδιαφέρομαι να υποβάλω υποψηφιότητα για εκλογή στην
Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (Ε.Ε.Ε) της Π.Ο.Π.Ο. κατά τις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού
Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα
10.30 Π.Μ. στη Λευκωσία, στο Πολιτιστικό Κέντρο, Παλαιά Αγορά, Παλλουριώτισσα.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω τακτοποιημένη τη συνδρομή μου για το έτος 2022 ή 2021, ότι
έχω Λευκό Ποινικό Μητρώο και ότι δεν έχω στερηθεί της δικαιοπρακτικής μου ικανότητας,
δηλώνω επίσης ότι όλα τα πιο κάτω προσωπικά μου στοιχεία είναι αληθή και ότι
οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη, δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση
απώλεια της θέσης που θα κατέχω στη Οργάνωση.
Στοιχεία μέλους/ αιτητή
Αρ. μητρώου Π.Ο.Π.Ο. ………………………………………………………………………………….
Αρ. πολ. Ταυτότητας ………………………………………………………………………………….
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………..
Ηλεκτρονική διεύθυνση …………………………………………………………………………………..
Αριθμός τηλεφώνου …………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία…………………………………..

……………………………………………………….
Υπογραφή